מ ת נ ת   ח ג

 

ברצוני להציע לך מתנה חשובה ויקרת ערך ביותר. בכל הכסף, הזהב, הפנינים, היהלומים ואבני החן בעולם כולו אין די כדי לקנותה. עליך ללמוד להכיר את נותן המתנה, לדעת את התנאים שהוא מציג, כדי שתוכל לקבל את המתנה היקרה הזאת בעצמך קרא בעיון את הכתוב להלן, כי בו תתוודע אל נותן המתנה ותכיר את התנאים הדרושים לקבלתה.

אלוהים מושלם יודע איך לתת מתנות מושלמות. והוא נתן את מתנתו היקרה ביותר לכל בני האדם, כך שכולנו יכולים לקבל אותה חינם אין כסף מידיו. "דומה מלכות השמים לסוחר המחפש מרגליות יפות. כאשר מצא מרגלית אחת יקרת ערך הלך ומכר את כל אשר לו, וקנה אותה". (מתי י"ג:מ"המ"ו).

איזו מתנה ישלח האלוהים, הרוצה לתת את הטוב ביותר, לבני האדם? כל מתנה אחרת תאבד את ערכה, אם אדם אובד בחטאו לא יוכל לקחתה עמו לשאול. "מה תועלת תצמח לאדם אם ירוויח את כל העולם ויפסיד את נפשו?" (מרקוס ח':ל"ו) נשמת האדם הנה הדבר היקר ביותר עלי אדמות, ומתנת חסד האלוהים הוא ישועתה הנצחית של נפש האדם מאבדון עולם בגיהינום.

אין בכוחם של זהב, כסף או ממון לקנות נפש אובדת.

שום אדם לא יוכל להושיע, בעזרת כספו או מעשיו הטובים, את נשמתו מאבדון, כי "שכר החטא הוא המוות, אבל מתנתו של האלוהים היא חיי עולם...." (אל הרומיים ו':כ"ג). גם בכוחם של פרים, אילים וטלאים אין לפדות את נשמת האדם, משום שנפש הבהמה איננה נצחית, ואיננה יכולה לבוא כתמורתה של נשמה אנושית נצחית. הבהמות לא נבראו בצלם האלוהים וגם לא בצלם האדם, ולפיכך אינן יכולות להיות תמורה הולמת לאדם אשר נברא בצלם אלוהים. "ויאמר אלוהים: נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ, ובכל הרמשי הרומש על הארץ". (בראשית א':כ"ו). מי יוכל איפוא לקנות ולפדות את נפשו האובדת של האדם? האדם, משום שהימרה את פי הקב"ה, נתון תחת קללתו הנצחית של האלוהים. הוא חטא, ועליו אומר הכתוב: "כי כלם חטאו ומחוסרי כבוד אלוהים המה..." (אל הרומיים ג':כ"ג) וכן "שכר החטא הוא המוות, אבל מתנת חסד האלוהים היא חיי עולם במשיח ישוע אדוננו" (אל הרומיים ו':כ"ג).

העונש המגיע לאדם על החטא הינו הרשעה נצחית בדין, ושהיה אינסופית באגם הבוער באש ובגפרית, שבו יהיה אדם נפרד מעל האלוהים לעולם, ובלי כל אפשרות נוספת להתרצות לפניו ולשוב ולראותו. אולם האלוהים היא אל רחום וחנון, ואינו חפץ במותו ובאבדנו של איש. לפיכך רכש ה' בחסדו, באהבתו וברחמיו ללא גבול את נשמתו האובדת של האדם, שאין יקרה ממנה. עכשיו תשאל: איך, אם כן, קנה אותה האלוהים? הרי שום איש אינו יכול לפדות את נפשו הוא, ממש כשם שאין הטובע יכול להציל את עצמו, או את חייו של טובע אחר!

מאחר שהמקרא אומר: "כי אדם אין צדיק בארץ, אשר יעשה-טוב ולא יחטא" (קוהלת ז':כ'). "אין עשה טוב, אין גם אחד". (תהילים י"ד:ג'2, נ"ג:ד'2), וכן, "כלם חטאו ומחוסרי כבוד אלוהים המה". (אל הרומיים ג': כ"ג), הרי שנוכל להסיק מכאן שאין אדם אשר יוכל לבוא למלכות השמים בכוח צדקתו. אין אדם שיהא צדיק דיו כדי להיוושע, ועל אחת כמה וכמה שאדם אינו יכול להושיע את רעהו. ה' אומר בדברו: "וירא כי אין איש, וישתומם כי אין מפגיע, ותושע לו זרועו, וצדקתו היא סמכתהו". (ישעיה נ"ט: ט"ז). אל שדי לא מצא איש בכל רחבי החלד אשר יוכל לשלם את מחיר כפרתו של האדם. שום נביא, כהן או מנהיג רוחני לא היה נטול חטא עד כדי שיוכל לגאול את המין האנושי. לכן, אמר, יהוה עלי לרדת בעצמי ולכפר על חטאי בני האדם.

"כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהי המשרה על שכמו. ויקרא שמו פלא, יועץ אל גבור, אביעד, שר-שלום". (ישעיה ט': ה'). "לכן יתן ה' הוא לכם אות: הנה העלמה הרה ויולדת בן, וקראת שמו עמנו-אל" (ישעיה ז': י"ד).

האלוהים נתן את "עצמו" כאות, נולד מעלמה שלא ידעה איש, נקרא עמנו-אל. אולם רק אנשים מעטים ידעו שהתינוק מבית דוד, אשר נולד בבית-לחם יהודה, הוא הוא אל-גבור, אבי-עד, שר-שלום.

איזו שמחה ממלאת את לב האדם המכיר בעובדה שלא מעשיו הטובים הם היכולים למחוק את חטאיו, כי אם האל האוהב והרחום, שהוא בלבד יכול לסלוח לחטאיו ולמלא את לבבו בשלום נצחי ואמיתי. זהו שלום בין האלוהים ובין בני האדם. האדם שב בתשובה מחטאי דחיית נוכחות האלוהים, דחיית ישוע המשיח כמושיע ומהליכה עם השטן, שקריו תאוותיו - ועכשיו יש לו שלום בלבו ובנפשו, משום שהאמין בנוכחות האלוהים האב, הבן ורוח הקודש, וקיבל את המשיח כמו שמת לגאולת נפשו. כאשר נולד ישוע המשיח בבית לחם העניק ה' לאנושות את הגדולה במתנותיו, "את בנו". האלוהים לא ברא את בנו, האלוהים אינו אשה היכולה ללדת בנים, וגם אינו שותף עם בנו. ישוע המשיח, בן האלוהים, הצהיר: "אני  ואבי-אחד אנחנו" (יוחנן י': ל'), וכן "הרואה אותי - ראה את האב. ולמה תאמרו איפוא הראנו נא את האב?" (יוחנן י"ד: ט').

וכך יכולים אנו לומר עם שאול התרסי: "האלוהים נגלה בבשר, הוצדק בכוח, נראה למלאכים, בושר בגויים, הואמן בעולם, הועלה למרום בכבוד" (ה-1 לטימותיוס ג': ט"ז).

הבה ונראה: תומא כינה את המשיח "אדוני ואלוהי" (יוחנן כ': כ"ח). יוחנן אמר: "ויודעים אנו שבן האלוהים בא ונתן לנו בינה לדעת את האמיתי וחיי העולמים". (ה-1 ליוחנן ה': כ'). והבה ונחזור נא לדבריו של האדון ישוע המשיח עצמו: "כעת אתה, אבי, פארני לידך בכבוד שהיה לי לידך בטרם היות העולם" (יוחנן י"ז: ה').

כבוד המשיח היה אחד עם כבוד האב לפני הווסד העולם, ומשום כך אומר הכתוב: "הוא זוהר כבודו וצלם עצמותו, ונושא כל בדברו רב הגבורה: ולאחר שעשה טיהור חטאים - ישב לימין הגדולה". (אל העברים א': ג').

המשיח היה זוהר כבודו של האלוהים. הוא והאב - אחד המה. הוא היה עם האב כאשר נבראו השמים והארץ. "אתה, ה', לפנים הארץ יסדת, ומעשה ידיך שמים" (אל העברים א': י').

ישוע המשיח הפך מים ליין, והראה בכך שמי שברא את האטומים של העולם הזה - מסוגל גם לברוא את אטומי הפחמן החסרים כדי להפוך את המים ליין. האדון ישוע המשיח, אשר ברא את השמים ואת הארץ ויצר את היקום, הוא שטבע את החוקים היוצרים את הטבע - רק הוא יכול באומר פיו לעצור את הרוח ולהשקיט את הסערה. ישוע המשיח - אל גיבור - אשר ברא את כל מלאכי השמים - רק הוא מסוגל להרשיע בדין ולגרש מן השמים את המלאכים שהמרו את פיו וחטאו לאלוהים.

אותו האלוהים שנמצא בשמים ואשר בא אל העולם הזה - הוא הוא האלוהים החפץ לחוש לעזרתך, להושיע אותך ולתת לך את המתנה הגדולה ביותר שניתנה אי פעם למין האנושי. התקשיב אליו?

התאמין בו והתקבל אותו לחייך, כדי שיוכל לעשות בך את פעולתו הכבירה? האלוהים בא הנה במיוחד כדי לעזור לך. איש לא עלה השמיימה מלבד זה שירד מן השמים-בן האדם שבשמיים". (יוחנן ג', י'). "וכיון שלילדים היתה שותפות של בשר ודם, כמו כן גם הוא שיתף עצמו בבשר ודם, כדי שישבית על ידי מותו את זה שבידו ממשלת המוות - הוא השטן". (אל העברים ב': י"ד).

במותו על הצלב שילם ישוע המשיח את מלוא מחירה של הנפש החוטאת. אין פלא איפוא שכל צבא השמים "שרו שיר חדש: "ראוי אתה לקחת את הספר ולפתוח את חותמיו, כי אתה נשחטת, ובדמך קנית לאלוהים מבני כל שבט ולשון, מכל עם ואומה, ועשית אותם ממלכת כהנים לאלוהינו, וימלכו על הארץ". (ההתגלות ה', ט'-י'). ישוע, המשיח שנצלב קנה אותנו בדמו!  ומשום שהמקרא אומר: "אכן, על-פי התורה כמעט הכל מטוהר בדם, ובלא שפיכת דם אין מחילה". (אל העברים ט': כ"ב). הוא היה למתווך היחיד בינינו לבין האלוהים, ככתוב: "הן אחד האלוהים, ואחד המתווך בין אלוהים לבני אדם-האדם המשיח ישוע". (ה-1 לטימותיוס ב': ה'). אבל המאמין בו לא יאבד. "כי כה אהב האלוהים את העולם, עד כי נתן את בנו את יחידו, למען כל המאמין בו לא יאבד, כי אם יחיה חיי עולמים". (יוחנן ג': ט"ז).

משום שישועת האלוהים לא לפי מעשינו תיחשב, אלא לפי חסד ה' בלבד, הרי שכל המאמין בו יוושע, "הן בחסד נושעתם, על ידי האמונה: וזאת-לא מידכם, כי אם מתנת אלוהים היא: אין זה נובע ממעשים, כדי שלא יתגאה איש". (אל האפסיים ב': ח'-ט').

כדי לקבל את מתנתו היקרה של ה', שהיא חיי העולמים, עליך להאמין שישוע המשיח הנו אלוהים אשר נתגלה בבשר: ואם מטיל אתה ספק בעובדה זו - אל תצפה לעזרתו של המשיח. עם זאת צריך אתה גם להאמין באנושיותו. משום שאילו היה ישוע אלוהים בלבד. איך יכול היה למות במקומך על הצלב ולשאת את חטאיך ממך והלאה?

ועתה, אם יש ברצונך לקבל את המתנה הזאת, עליך בראש ובראשונה להודות בפיך שישוע המשיח הוא אדון, כלומר "הוא נמצא מבראשית עם האב". פירוש השם המפורש של אלוהינו הוא יהוה, או "ההווה תמיד". במלים אחרות - ישוע המשיח היה מאז ומתמיד עם האלוהים ההווה תמיד, והוא לא נברא - משום שהוא עצמו בורא הכל ובו נברא הכל. כמו כן עליך להאמין בלבד שהאלוהים האב הקימו מן המתים. כלומר, ישוע המשיח, אשר ביצע והשלים את גאולתך על עץ הצלב, הונח בקבר למשך שלושה ימים ושלושה לילות, אך לא נשאר בקברו. הוא קם מהמתים בנצחון מוחץ על המוות ועל השאול. האם אתה מאמין בכך בלבך? אם כן - ראה תראה בעיניך מה שהאלוהים מתכוון להעניק לך. "ואם אתה מודה בפיך שישוע הוא האדון, ומאמין בלבבך שאלוהים הקים אותו מן המתים - תיוושע". (אל הרומיים י': ט').

מה אמר ה' כי יעשה אם תודה בפיך ותאמין בלבבך? אתה תיוושע! האמנם מקיים ה' את הבטחתו? אנו בטוח בכך. אני יודע זאת מנסיוני האישי!

האם תאבה עכשיו לבטוח בה' ולהאמין בו, להודות בישוע המשיח כבאדון ולהאמין שה' הקים אותו מן המתים? האם תסכים לקבל אותו היום אל חייך כמושיעך האישי? התחפוץ להתפלל אליו כדי לקבל ממנו את המתנה הזאת, למען יהיו לך חיי עולמים?

המקרא אומר: "והיה כל אשר יקרא בשם ה' - ימלט" (יואל ג': ה'1).

האם משתוקק אתה לקבל את מתנת ה' עכשיו? הרכן איפוא את ראשך, באשר אתה, ואמור: "אדון, אני חוטא, ושכר חטאי הוא המוות. אינני יכול לעשות דבר בעצמי כדי לרחוץ ולהדיח את חטאי. אני מבקש ממך. האדון ישוע, לרחוץ אותי ולנקותני מחטאיי בדמך אשר נתת בגלגולתא. אדוני ישוע - אני מאמין בך. בוא עכשיו אל תוך לבי ותן לי חיי עולמים. אני מבקש זאת בשם ישוע המשיח".

אם התפללת את התפילה הזאת, והאדון הושיע אותך והעניך לך את מתנת חיי העולמים - כתוב נא אלינו, כד שנוכל להשתתף בשמחתך. הכתובת היא:

מר עאטף חמאדה

ת.ד. 19349

ירושלים

כתובתי היא:שמי:       ______________________________הגיל__________

כתובתי: ____________________________________________

                                 רחוב                           עיר                                  מיקוד

1.     ברצוני לקבל חומר קריאה נוסף על המשיח ועל דרך הישועה.
 

2.     ברצוני להצטרף לקהילה של מאמיני התנ"ך. שלחו נא לי בבקשה כתובת של קהילה כזאת בקרבת מקום מגוריי.
 

3.     עכשיו, משנושעתי-מה עלי לעשות הלאה?